771,842
Jemi synag edildi
1 / 25
A
B
C
D
E
F

Enter your information

Unable to analyze test results !

IQ measurement is not possible because the test was not conducted in a normal way.

Please proceed with the test again !

Start The IQ Test

IQ ballary

FM heather 4 minutes ago IQ: 70
SI Roosevelt 6 minutes ago IQ: 70
MP Anonymous 14 minutes ago IQ: 103
ML Anonymous 25 minutes ago IQ: 109
HK 艳友 35 minutes ago IQ: 122
PF Ernesto 36 minutes ago IQ: 98
TW 翰信生 42 minutes ago IQ: 104
ZM Anonymous 43 minutes ago IQ: 88
JO kerry 45 minutes ago IQ: 91

IQ synagy

IQ synagy näme?

IQ manysyny aňladýar aňtaw paýy. IQ synagy, akyl, akyl hilini we akyl ukyplaryny ölçemegiň ajaýyp usulydyr. Özüňiz hakda has köp zat öwrenmäge kömek eder. Placerleşmek we saýlamak işiniň bir bölegi hökmünde bilim edaralary tarapyndan yzygiderli ulanylýar. Şeýle hem, iş ýüztutmasynyň bir bölegi hökmünde dalaşgärlerden talap edilýär.

IQ synagy, adamlaryň pikirlenişine we maglumatlary gaýtadan işlemegine düşünmek üçin örän peýdalydyr. Adamyň pikirlenişini, meseläni çözmegi we logiki pikirleniş ukyplaryny ölçär. Mundan başga-da, güýçli we gowşak taraplary açýar, şonuň üçin bu ugurlarda gowulaşyp, işde ýa-da mekdepde has gowy çykyş edip bilersiňiz, hatda karýera ýoluňyzy saýlamaga hem kömek edip biler!

Biz kim

Gözleg toparymyz ylymlaryň doktory toparyndan ybarat. psihologiýa we aň-düşünje häsiýeti ylymlary boýunça gözlegçiler. Ygtybarly IQ synagyny ösdürmek üçin maglumat ylymlary IQ soraglaryny çözmekde beýniniň işjeňligi barada köp gözleg geçirmek üçin giňden ulanyldy we netijeler synagymyzy ösdürenimizde bize kömek etdi.

Akylyňyz hakda bize köp zat aýdýan birnäçe sorag taýýarladyk. 25 soraga sezewar bolarsyňyz, jogaplaryňyza baha berler, synagy tamamlamak üçin alnan wagt, şondan soň size IQ bal berler. Şeýle hem, klassifikasiýa, logiki pikirleniş, nagşy tanamak we giňişlikde pikirlenmekde näderejede ökdedigiňiz size habar berler.

Meýdany pikirlenmek

Giňişlikdäki obýektler hakda pikir etmek we olardan nädip netije çykarmak.

Nusga tanamak

Bulaşyk gurşawda nagyşlary tanamak we çykarmak we tertibi tanamak ukyby.

Logiki pikirlenmek

Çäkli faktlardan netije çykarmak we olary nädip tanamak.

Klassifikasiýa ussatlygy

Relevanthli degişli maglumatlary bir ýere jemlemek we many bermek ukyby.

IQ baly nähili hasaplanýar?

IQ hasaplamagyň umumy formulasy = Intellektual ýaş ual Hakyky adamyň ýaşy x 100. Şeýle-de bolsa, balyňyzy kesgitlemek üçin IQ balyny hasaplamakda dogry jogap berlen soraglaryň sany, synag dowamlylygy we ýaşy göz öňünde tutulýar.

Ballar, wagt faktoryny göz öňünde tutup, sorag kynçylygy esasynda berilýär. Ansat soraglar adatça 15 sekunt alýar, orta soraglar bolsa 30-60 sekunt, kyn soraglara jogap bermek üçin 90 sekunt töweregi wagt alýar.

Näme üçin IQ synagyny almaly?

IQ synagy meseläni çözmek, logiki pikirlenmek we pikirlenmek ukyplaryny kesgitläp biler. Mundan başga-da, aň-bilim ukybyna, umumy bilimlere we akylly saýlamak we dogry karara gelmek ukybyna baha berýär.

Mundan başga-da, çagalaryň zehinli ýa-da akyl taýdan kemçiligini kesgitlemek üçin mekdebe ýazylmazdan ozal ulanylyp bilner. Şeýle hem şahsyýetiňize laýyk kär tapmakda peýdaly bolup biler.

IQ terezisi näme?

IQ paýlaýyş diagrammasyna görä, adaty adamyň ortaça IQ baly 100 bal bolýar. Ortaça σ = 15 baldan gyşarmak bilen IQ derejesini aşakdaky ýaly kesgitläp bolar:

 • IQ ballary 145-den ýokary — parlaklygyň ýa-da zehiniň alamatydyr. Bu derejä az adam ýetip biler.
 • IQ ballary 131-den 145-e çenli — gaty zehinlidigiňizi görkezýär.
 • IQ ballary 116-dan 130-a çenli — ýokary derejeli akyl teklip edýär.
 • IQ ballary 85-den 115-e çenli — bu aralyk ortaça IQ bolanlar üçin adaty hasaplanýar.
 • IQ ballary 70-den 84-e çenli — serhet maglumatyny teklip ediň.
 • IQ ballary 55-den 69-a çenli — akyllaryňyzyň pesdigini görkezýär.
 • IQ ballary 55-den aşak — aşa pes akyl alamatydyr.

Orta derejeden pes bal gazanan we IQ balyny ýokarlandyrmagy maksat edinýänler üçin. Islendik gowulaşmagy görmek üçin IQ synagyny elmydama gaýtalap bilersiňiz.

IQ paýlanyşy

55 70 85 100 115 130 145 Örän pes Pes Serhet Ortaça Iň ýokary Sowgat Zehin

Iokary IQ häsiýetleri

 • Güýçli pikirlenmek mümkinçilikleri
 • Synçy we perspicacious
 • Kämillik bilen gyzyklanýar
 • Öz-özüňi dolandyrmak we ýokary özüňe hormat goýmak
 • Höwesli we düýş görýän
 • Memoryadyň berk saklanmagy
 • Ajaýyp uýgunlaşma
 • Tükeniksiz bilesigelijilik
 • Açyk pikirli we çeýe
 • Highokary degişme

Pes IQ häsiýetleri

 • Logiki pikirlenmäniň bolmazlygy
 • Duýgulara ýüzlenmek
 • Kiçijik hyjuwly
 • Günäkär garaýyş
 • Gowşak karar bermek mümkinçilikleri
 • Okuw kynçylyklary
 • Özüňe ynamyň bolmazlygy
 • Agressiw häsiýetler
 • Superüzleý pikirlenmek
 • Tankytly pikirlenmäniň bolmazlygy

Jaň egrisi% klassifikasiýasy

Jaň egrisi, ortaça 15-den gyşarmak bilen IQ derejeleriniň wizual şekillendirişidir. IQ derejesi bolan adamlaryň tutuş ilatdaky paýyny görkezýär. Mysal üçin, ilatyň 68% -i 85 - 115 aralygynda IQ ballary bilen (Ortaça) toparlara bölünýär. Şeýle-de bolsa, ilatyň diňe 0,5% -i (Genius) toparlara bölünýär we IQ baly 145-den ýokary.

Örän pes Pes Serhet Ortaça Iň ýokary Sowgat Zehin 0.5% 2% 13.5% 13.5% 68% 0.5% 2% IQ 55 IQ 70 IQ 85 IQ 115 IQ 130 IQ 145

IQ derejeleriniň aýratynlyklary

IQ baly adam hakda köp zat aýdýar, ýöne jümle deduktiw subut edilmeýär; käbir häsiýetler her IQ masştabynda adamlarda görnüpdir. Mentionedokarda agzalan häsiýetleriň hemmesi adamda ýok, ýöne her bir adam agzalan häsiýetleriň azyndan üçüsini barlar.

Zehin

Çalt öwreniji, çalt pikirlenmäge we gürleşmäge, ajaýyp ýatda saklaýan, bilesigeliji, tebigy ýagdaýda hereket edýän, meseleleri çözmegi gowy görýän we kämillik ukyby.

Sowgat

Başgalaryň duýgularyna duýgur we bilesigeliji irki okyjy; özi we beýleki adamlar üçin ýokary standartlara eýe, ägirt uly söz baýlygy, bilimli, täzelikçi we oýlap tapyjy.

Iň ýokary

Adatdan daşary uýgunlaşdyrylan, bir zady bilmeýän wagty boýun alýar, bilesigeliji, liberal, ýokary paýhasly, başgalara ünsli, köp zady öwrenýär we jemleýär, gaty gülkünç we ýeke galmagy halaýar.

Ortaça

Höwesli we duýgyly, Örän gyzykly, başgalar bilen iş salyşmakda täsirli, açyk pikirli, akylly, hyýaly we çeper.

Serhet

Esasy zerurlyklary üçin başgalara çuňňur garaşly, hemme zady bilýändiklerini, hemişe başgalary günäkärleýändigini we öz-özüne göwni ýetýändigini pikir ediň.

Pes / Örän pes

Agressiw, dar düşünjeli we tankydy kabul edip bilmeýän. Täze pikirleri öwrenmekde kynçylyk çekýärler, ýöne soňuna çenli jedel edip bilerler.

IQ kesgitleýjileri

Şahsy adamlaryň IQ-leri köp faktorlara täsir edip biler. Şeýle-de bolsa, genetika we daşky gurşaw köp adam üçin akyl emele getirýän esasy elementlerdir.

Genetika

Genetika bilen IQ arasynda baglanyşyk barlygy hakykat. Adamyň akyl-paýhasyna iň uly täsir edýän elementleriň biridir. Gözlegçiler, bir topar adamyň genomynyň üýtgemegine baha bermek bilen, haýsy genleriň IQ bilen baglanyşyklydygyny kesgitlemäge synanyşdylar. Çylşyrymly kontekstde genleriň hersiniň IQ-ä gaty az goşant goşýandyklary barada pikir bardy.

Daşky gurşaw

Daşky gurşaw akyla-da uly täsir edýär. Umumy intellektiň emele gelmegi çaganyň ulalmagy wagtynda ýüze çykýar. Oňa öý gurşawy, ene-atanyň terbiýesi, sosial-ykdysady derejesi, medeniýeti, bilim we okuw mümkinçilikleri, saglygy goraýyş we iýmitlenmek ýaly dürli faktorlar täsir edýär. Şübhesiz, şol bir gurşawda önüp-ösenleriň hemmesiniň akyl derejesi deň däl, ýöne bu IQ-e täsir edýän beýleki faktorlar bilen baglanyşykly.

Jyns we IQ ballary

Iki jyns üçin hem maglumatlar bazamyzda 100,000 synagyň netijelerini gözden geçirdik. Jynslaryň arasynda ortaça IQ-de üýtgeşiklik ýok diýen netijä geldik. Erkekleriň we aýallaryň ortaça IQ derejesi degişlilikde 100.97 we 100.59. Şeýle-de bolsa, erkekler giňişlikdäki kynçylyklarda üstünlik gazandylar, aýallar bolsa nagyş tanamakda ökdediler.

Erkek Aýal IQ 100.97 IQ 100.59

Andurt we IQ bal

Maglumatlar bazamyzdaky maglumatlary analiz etdik we IQ-iň halklaryň arasynda tapawudynyň bardygyny anykladyk. Hawa, bu dogry. Geografiki element halklaryň arasyndaky IQ-e täsir edýär we üýtgeýär. Milletleriň arasyndaky däp-dessurlaryň we medeniýet tapawudynyň, umumy IQ-de möhüm rol oýnap biljekdigine ynanýarys.

Her bir ýurt üçin ortaça IQ kesgitledik we has yssy howa şertlerinde ýaşaýanlaryň polýus ýa-da howanyň howa şertlerinde ýaşaýanlardan has pes IQ bardygyny gördük. 106 oçko bilen Japanaponiýa öňde barýar. Aslynda, tutuş dünýä ilatynyň ortaça IQ-siniň 100-e ýetendigini bellemelidiris.

Biz arkaly, her bir ýurduň ortaça IQ takyk real wagt maglumatlaryndan gözegçilik edip bilersiňiz.

Countryurt boýunça ortaça IQ
Japanaponiýa Japanaponiýa 106
Taýwan Taýwan 106
Singapur Singapur 105
Hong kong Hong kong 105
Hytaý Hytaý 104
Günorta Koreýa Günorta Koreýa 102
Belarus Belarus 101
Finlýandiýa Finlýandiýa 101
Germaniýa Germaniýa 100
Gollandiýa Gollandiýa 100
Kanada Kanada 99
Awstraliýa Awstraliýa 99
Şweýsariýa Şweýsariýa 99
Birleşen Patyşalyk Birleşen Patyşalyk 99
Täze zelandiýa Täze zelandiýa 98
Awstriýa Awstriýa 98
Daniýa Daniýa 97
Belgiýa Belgiýa 97
Birleşen Ştatlar Birleşen Ştatlar 97
Norwegiýa Norwegiýa 97
Şwesiýa Şwesiýa 97
Fransiýa Fransiýa 96
Polşa Polşa 96
Russiýa Russiýa 96
Irlandiýa Irlandiýa 95
Italiýa Italiýa 94
Ispaniýa Ispaniýa 93
Portugaliýa Portugaliýa 92
Ysraýyl Ysraýyl 92
Gresiýa Gresiýa 90
Ukraina Ukraina 90
Meksika Meksika 87
Türkiýe Türkiýe 86
Argentina Argentina 86
Braziliýa Braziliýa 83
Hindistan Hindistan 76

Freygy-ýygydan berilýän soraglar

Synag üçin näçe wagt gerek?

Synagyň möhleti ýok. Şeýle-de bolsa, adatça 20-30 minut gerek. Netijeleri hasaplanda wagt faktory göz öňünde tutulýar. Şonuň üçin synagyň ahyrynda IQ balyny ýokarlandyrmaga kömek eder ýaly soraglara mümkin boldugyça çalt jogap bermegiňizi maslahat berýäris.

Adaty adamlar üçin IQ bal näme?

Ortaça IQ 85 bilen 115 aralygyndadyr. Adaty bir adam, adatça 100 bal alýar, bu adamlaryň umumy umumy IQ-si, käbirleri has ýokary, käbirleri has pes bal alýarlar, ýöne adam 85 bilen 115 aralygynda bal alsa adaty aralykda galar.

IQ iň ýokary bal näme?

Iň ýokary IQ bal 160 boldy. Bu baly gazanan adamlar zehinli hasaplanýar. Zehinli IQ üçin bal 146-dan başlaýar we gaty az adam (umumy ilatyň diňe 0,5%) bu derejä ýa-da has ýokary derejä ýetip biler. Iň ýokary resminamalaşdyrylan IQ Albert Einşteýn üçin 160 bal boldy, henizem hiç kim ondan uly bal gazanyp bilmedi.

Synaga girmezden ozal taýýarlanmalymy?

IQ synaglary, adatça, ýadyňyza däl-de, bilim ukybyňyzy we meseläni çözmek ukybyňyzy ölçemek üçin niýetlenendir. Şeýle-de bolsa, beýni IQ soraglary bilen öňünden taýýarlanyp, soraglaryň görnüşine öwrenişer ýaly edip biler. Mundan başga-da, derejäňiziň takyk bahalandyrylmagyny üpjün etmek üçin synagy üns bilen diňläniňizde hiç hili päsgelçiliksiz asuda ýagdaýda tamamlamagyňyzy maslahat berýäris.

IQ synagyny gutaranymdan soň näme alaryn?

Synagy üstünlikli tamamlanyňyzdan soň, adyňyz, senäňiz we balyňyz bilen sanly bal we kepilnama alarsyňyz. Şeýle hem, milli we halkara reýtingleri we e-poçta salgyňyzy ulanyp netijeleriňize ömürboýy girip bilersiňiz.

Näçe soraga jogap bermeli?

IQ synagy, hersi aýratyn kategoriýadan jogap berilmeli 25 soragdan ybarat. Akylyň köp tarapy soraglar bilen ölçelýär. Gözlegçiler 25-den az soragyň akyl derejesine netijeli baha berip bilmeýändigini we 25-den gowrak soragyň synagçynyň ünsüni ýitirmegine sebäp bolup biljekdigini ýüze çykardylar.

Netijelerime islän wagtym girip bilerinmi?

Synagyňyz tassyklanansoň, netijeleriňize ömürlik girip bilersiňiz. Bizde hasaba alnan e-poçta salgysyny ulanyp, netijeleriňizi dikeldip bilersiňiz.

Synagy näçe gezek gaýtalamaga rugsat berilýär?

Synagy isleýşiňiz ýaly gaýtalamaga rugsat berilýär. Gaýtalasaňyz has gowy ýerine ýetirip bilersiňiz öýdýänçäňiz, IQ balyňyzy gowulaşdyrmak mümkinçiligiňiz bar.

IQ synagy näderejede takyk?

Biz onlaýn we hakyky IQ synagyny onlaýn üpjün edýäris. Synag, ynamdar we takyk IQ baha bermek üçin bilim psihologiýasy we akyl pudagyndaky hünärmen psihologlar we PhD gözlegçileri tarapyndan işlenip düzüldi. Algoritm real wagt maglumatlaryna esaslanyp etrap reýtingleri barada netije çykarýar. Anyöne islendik ulgamda bolşy ýaly, ýalňyşlyk hem bar, ýöne göterim gaty pes, şonuň üçin intellekt derejesini ölçemekde iň gowy takyklygy aljakdygyňyzy kepillendirýäris.

Synagy tamamlandan soň näme üçin şahsy maglumatlarymy soraýarsyňyz?

Şahsy maglumatlaryňyz biziň bilen ygtybarly. Muny gizlin saklamagy we daşarky taraplara ýaýratmazlygy wada berýäris. Şeýle-de bolsa, IQ derejäňizi kesgitlemekde ýaş, ýurt we hünärmenlik ýaly maglumatlar ulanylar. 12 ýaşly çaga, akyl derejesini kesgitlemekde ýaş faktory sebäpli şol bir mukdarda soraga dogry jogap beren hem bolsa, 28 ýaşly ululardan has ýokary IQ bolup biler.

Haýsy has gowusy: onlaýn ýa-da kagyz esasly IQ bahalandyrmasy?

Onlaýn ýa-da kagyz esasly IQ baha bermegiň has gowudygy baradaky jedel çözülmedi. Şeýle-de bolsa, bu saýlawy saýlanyňyzda göz öňünde tutmaly birnäçe möhüm faktor bar: Ilki bilen, islän wagtyňyz we islendik ýerden onlaýn alyp bilersiňiz. Köp dürli dillerde elýeterli bolmagy başga bir peýdadyr. Şeýle-de bolsa, kagyz esasly wersiýa has takyk we ygtybarly bolup biler we aldamak hem has kyn, şonuň üçin netijeleriniň dogrudygyny anyklamak isleýänler üçin has gowy saýlaw.

Adamlaryň biz hakda aýdýanlary

Sesiňiz iberildi, Sag boluň! 4.32 / 5 Sesler: 514

Bu ajaýyp tejribe boldy. 136 bal gazandym we psihologa baryp görmezden derrew gaty jikme-jik hasabat we hünär şahadatnamasyny aldym. Soraglary we ähli tejribäni haladym. 100% teklip edildi!

Premium IQ synagyny gözleýärdim, şonuň üçin tapanym bagtly. Soraglar hakykatdanam gyzyklydy we men ony almagy haladym. 140 bal gazandym, şonuň üçin indi zehinli şahadatnama!

Kollejimi saýlamagym hakda azajyk bulaşdym. Bu synagdan geçenimden soň, güýçli we gowşak taraplarymy bildim we kollejim hakda karar berip bildim. Ajaýyp, synap görmegi maslahat berýärin.

Onlaýn IQ synaglaryny köp synap gördüm we olaryň dogrudygyny bilmedim. Bu synagyň ygtybarly ýaly bolup biljekdigini aýdyp bilerin, sebäbi köp kyn soraglar bardy. Şeýle hem, beýlekileriň arasynda öz reýtingimi maňa habar berdi, bu hakykatdanam peýdaly boldy.

Ekzameni gaty gyzykly gördüm we diňe 126 bal gazandym. Şeýle-de bolsa, bu web sahypasyny kepillendirilen psihiatrlar tarapyndan geçirilen adaty kagyz esasly IQ bahalandyrmasyna alternatiw hökmünde ulanyp biljekdigiňize ynanýaryn.

Justaňy 25 soragyň hemmesini tamamladym, gaty oňat tejribe boldy. Netijeleri derrew aldym we synagyň hünärmenler tarapyndan edilendigini aýdyp bilerin. Beýniňizi synap, şol bir wagtyň özünde hezil edip bilersiňiz.

Sahypa hakykatdanam täsir galdyryjy! Soraglar birneme kyn, ýöne ýerlikli boldy. Psiholog bilen hakyky IQ synagyny geçirdim, netijeleri hem edil şonuň ýaly. Umuman, 5 ýyldyzdan 5-sini berýärin.

Psihiatr hökmünde IQ synaglarynyň köpüsini synap görmek mümkinçiligim boldy, we beýleki onlaýn synaglaryň arasynda iň gowudygyny aýdyp bilerin. Platforma, müşderilerimiz üçin IQ synaglaryny geçirmegi aňsatlaşdyrdy. Siz gaty gowy işleýärsiňiz Dowam et!

Allhli soraglary çözmek üçin diňe 28 minut gerek boldy. Men kanagatlanarly 135 bal aldym. Muny edip biljekdigime hiç wagt ynanamokdym, ýöne indi edenimden soň, intellektual kynçylyklary ýeňip geçmek ukybymy gaty gowy duýýaryn.